Unsere
Böllertruppe
2023

Frank

Gründer und Böllerkommandant
Stangassinger Handböllere 18 mm
Stangassinger Schaftböller 20 mm

Rita

Gastböllerschützin
Stangassinger Handböller 14 mm

Simona

Stangassinger Handböller 14 mm